Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Sejm przyjął projekt dotyczący rozwiązań upraszczających proces rejestracji, czasowej rejestracji i wyrejestrowania pojazdów mających na celu wprowadzenie ułatwienia dla obywateli (posiadaczy pojazdów) i zmniejszenie zadań i obciążeń administracyjnych dla organów samorządowych wykonujących zadanie rejestracji pojazdów

Z przebiegiem procesu legislacyjnego oraz z treścią projektu można zapoznać się tutaj.

Najważniejsze zmiany w projekcie zmian do ustawy Prawo o ruchu drogowym:

 • w art. 132: po ust. 6 dodany będzie ust. 6a. Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) będzie mogła dokonać jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymaniaw przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 tzn. w razie:
  "1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
  a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
  b) zagraża porządkowi ruchu,
  c) narusza wymagania ochrony środowiska;
  2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;"
 • zmieni się ust. 2 art. 82. Zmiana dotyczy sytuacji, w której w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym wypełnione zostały wszystkie rubryki przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego, nie trzeba będzie z tego powodu wymieniać dowodu rejestracyjnego pojazdu.
  Nowa treść ust. 2: "2. Uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu:
  1) wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;
  2) wpisuje kolejny termin badania technicznego do dowodu rejestracyjnego, jeżeli jest wolne miejsce w odpowiedniej rubryce tego dowodu – po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu.”
 • w art. 78a: po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c dzięki czemu będzie można czasowo wycofać z ruchu samochód osobowy. „4a. Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu.
  (...)
  4c. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.
 • w art. 73 po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu: „1a. Składający wniosek o rejestrację pojazdu może wnioskować o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, w tym tablic (tablicy) rejestracyjnych, jeżeli pojazd był już zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiada tablice (tablicę) rejestracyjne zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz utrzymane w należytym stanie i czytelne. W takim przypadku starosta, dokonując rejestracji pojazdu, wydaje decyzję o rejestracji pojazdu i dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych. Jeżeli tablice (tablica) rejestracyjne nie są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a albo nie są utrzymane w należytym stanie, albo nie są czytelne, stosuje się przepis ust. 1.
 • Art.  38.  dotyczący obowiązku posiadania i okazywania dokumentów, brzmiący obecnie następująco:
  "1. Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;(...)". Zgodnie z proponowanymi zmianami ww. zapis otrzymuje brzmienie:
  „1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem." Kierujący pojazdami posiadający polskie prawo jazdy będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie i okazywania dokumentu podczas kontroli drogowej na terytorium Polski.
 • w art. 78: a) w ust. 1 po wyrazach „dowód rejestracyjny” dodaje się wyrazy „oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego”, pełny zapis będzie brzmiałnastępująco:
  W razie przeniesienia na inną osobę własności pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel przekazuje nowemu właścicielowi dowód rejestracyjny oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego.
 • w art. 73: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela pojazdu, starosta właściwy ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, wydając decyzję o rejestracji pojazdu, dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne.” Pojazd będzie mógl zarejestrować starosta w miejscu czasowego zamieszkania właściciela.
 • Zgodnie z Art. 12. projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw:
  1. Nalepki kontrolne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.
  2. Właściciel pojazdu może zachować na przedniej szybie pojazdu nalepkę kontrolną wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów.
  3. Karta pojazdu albo jej wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.
  4. Właściciel pojazdu, który posiada kartę pojazdu albo jej wtórnik, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:
  1) zachowuje tę kartę albo jej wtórnik albo
  2) zwraca tę kartę albo jej wtórnik do starosty.
Nowe przepisy zaczną obowiązywać 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem rozwiązań związanych z koniecznością wydania komunikatu Ministra Cyfryzacji. Przepisy dotyczące zniesienia obowiązku wydawania karty pojazdu i nalepki kontrolnej wejdą w życie po upływie 24 miesięcy od publikacji.
Zgodnie z:
Art. 17. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających czasowe wycofanie z ruchu samochodu osobowego.

Art. 18. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu.

Art. 19. Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie do centralnej ewidencji pojazdów i gromadzenie w tej ewidencji danych o przekroczeniach terminów, o których mowa w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 20. Komunikaty, o których mowa w art. 17–19, ogłasza się w terminie co najmniej 5 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w danym komunikacie.